Ontslag.net - Praktische ontslag hulp en informatie bij ontslag  
Naar de startpagina van Ontslag.net Advies vragen over ontslag
  Stap 5 >  Begrippenlijst
 
Naar de startpagina van Ontslag.net

Reden van ontslag

Ontslag procedure

Financiele gevolgen

Statutair directeur

Ontslag begrippenlijst
   
   
 
Zoekt u direct advies? Neem dan telefonisch contact met ons op op: 0297-310101.
Op werkdagen bereikbaar
van 08.30 tot 17.30 uur

of stuur een e-mail (gratis)
   
  Begrippenlijst
 

Begrippenlijst

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Vakantiedagen

Iedereen die in loondienst werkt heeft recht op vakantiedagen, dat wil zeggen dat het loon tijdens vakantie (en vrije dagen) wordt doorbetaald. De regel is dat de werknemer ook echt vakantie moet kunnen nemen. De werkgever en werknemer dienen daartoe goed overleg te voeren over de vakantieperiodes. Een verzoek om opnemen van vakantiedagen kan alleen worden afgewezen met een beroep op het bedrijfsbelang.

Per jaar is een werkgever verplicht aan een werknemer vakantie te verlenen gedurende tenminste vier maal het aantal bedongen arbeidsdagen per week. Dit betekent dat een werknemer die full-time werkt (40 uur per week), tenminste recht heeft op 20 vakantie dagen per jaar. Dit is het wettelijke aantal vakantiedagen.
Vaak geeft de werkgever echter meer dagen per jaar; deze dagen (boven de 20) worden bovenwettelijke dagen genoemd. Zodra een werknemer bij een werkgever in dienst treedt, bouwt hij zijn recht op vakantiedagen op. De opbouw van vakantiedagen blijft doorgaan zolang de werknemer aanspraak op loon heeft.

Vakantie is bedoeld om uit te rusten van het werk en dat kan alleen als de werknemer zijn vakantiedagen ook opneemt. Het uitbetalen van vakantiedagen gedurende het dienstverband mag alleen voor wat betreft de bovenwettelijke dagen.

Vakantiedagen verjaren (vervallen) pas na vijf jaar. Als de werknemer vakantiedagen opneemt, worden eerst de 'oude' dagen (dat zijn de dagen die  van het vorige jaar zijn meegenomen) van het saldo afgeboekt. Wie gewoon regelmatig vakantie opneemt, krijgt dus niet met verjaring van vakantiedagen te maken.

Vakantiedagen bij ontslag

Bij uitdiensttreding, ongeacht de reden daarvoor, moeten de tot dat moment opgebouwde maar nog niet genoten vakantiedagen, in geld worden uitbetaald, of voor het einde van het dienstverband worden opgenomen. Valt het einde van het dienstverband/ontslag dus gedurende het kalenderjaar, dan wordt het aantal dagen waarop de werknemer volgens het arbeidscontract voor dat jaar recht heeft, naar evenredigheid tot de einddatum bepaald.

Overigens kan de werkgever de werknemer niet zonder meer verplichten de nog niet genoten dagen voor het einde van het dienstverband op te nemen. Maar ook de werknemer kan niet eenzijdig afdwingen deze  dagen voor het einde van het dienstverband op te nemen. De werkgever kan dit, bijvoorbeeld bij bedrijfsdrukte weigeren en dan zal de werknemer tijdens de opzegtermijn gewoon dienen te blijven werken.

Vakbond

Of: (vak-)Vereniging van werknemers die op grond van de statuten van de vereniging hun onderhandelingsrecht over arbeidsvoorwaarden hebben overgedragen aan de vereniging. Vakbonden zijn meestal op hun beurt aangesloten bij federaties, koepels en dergelijke, die ook weer een vereniging vormen.

Vakbondswerking in de onderneming

Naast werk in de ondernemingsraad bestaat vakbondswerk in de onderneming vaak uit voorlichting en belangenbehartiging voor leden en soms ook niet-leden in de onderneming. De CAO bepaalt vaak dat deze vormen van belangenbehartiging ruimte moeten krijgen en soms ook dat de werkgever daaraan een financiële bijdrage levert.

Verklaring arbeidsrelatie (VAR)

De VAR is in Nederland een verklaring van de belastingdienst die zekerheid beoogt te geven over de fiscale en sociaal-zekerheidsrechtelijke status van inkomsten die een natuurlijk persoon voor persoonlijke werkzaamheden verkrijgt. Welk type VAR wordt afgegeven, hangt af van de persoonlijke situatie van de natuurlijk persoon als belastingplichtige voor de Nederlandse inkomstenbelasting.   DeVAR wordt veelal op verzoek van een opdrachtgever door de belastingplichtige aangevraagd. De reden is dat de opdrachtgever zekerheid wil hebben over de fiscale en sociaal-zekerheidsrechtelijke status van degene die werkzaamheden voor de opdrachtgever verricht (=opdrachtnemer). Onder omstandigheden is de opdrachtgever namelijk verplicht loonheffingen (=Nederlandse loonbelasting en Nederlandse sociale premies) in te houden op de beloning die de opdrachtgever aan de opdrachtnemer betaalt. Met behulp van de VAR verkrijgt de opdrachtgever idealiter zekerheid of hij al dan niet loonheffingen op de beloning van de opdrachtnemer dient in te houden. Is aan de opdrachtnemer een VAR-wuo of VAR-dga uitgereikt, dan hoeft de opdrachtgever geen loonheffingen in te houden. Is aan de opdrachtnemer een VAR-loon uitgereikt, dan dient de opdrachtgever wel loonheffingen in te houden. In geval van een VAR-row dient de opdrachtgever zelf na te gaan of hij al dan niet loonheffingen dient in te houden. Het belang van de VAR-row is daarmee beperkt.   De VAR is in 2005 ingevoerd met het doel om zekerheid vooraf te verlenen. Veel mensen zijn in loondienst van een organisatie. Anderen doen werk als zelfstandig ondernemer of freelancer en sturen daarvoor een factuur. Soms kan dat werk voor die onderneming een jaar of langer duren, waardoor er ook een (kort) tijdelijk dienstverband afgesproken had kunnen worden. Als er sprake is van een dienstverband moeten er allerlei premies voor werknemersverzekeringen worden afgedragen door de inhoudingsplichtige (meestal de werkgever). Daar staan dan bepaalde rechten voor de werknemer tegenover.   De fiscale inkomensstatus is niet altijd duidelijk. De VAR is bedoeld om hier (voor bijvoorbeeld een zelfstandige) duidelijkheid over te verschaffen. De belastingdienst beoordeelt de fiscale status aan de hand van de aanvraag. Op basis hiervan wordt vervolgens de VAR afgegeven.  

Verwijtbare werkloosheid

Hiervan is sprake als de werknemer door zijn eigen toedoen werkloos is geworden. Dan kan bijvoorbeeld zijn doordat zijn gedrag tot ontslag op staande voet heeft geleid, maar ook als hij de werkgever gegronde redenen heeft gegeven om een ontslagvergunning aan te vragen. Bij verwijtbare werkloosheid wordt een WW-uitkering over het algemeen geweigerd.

 

 


«
Terug naar startpagina Ontslag.net
» Direct advies vragen

 
     
Surplus, ontslaghulp voor managers en directeuren
over Ontslag.net    
tell a friend | disclaimer | privacy | © , Surplus / Ontslag.net