Ontslag.net - Praktische ontslag hulp en informatie bij ontslag  
Naar de startpagina van Ontslag.net Advies vragen over ontslag
  Stap 5 >  Begrippenlijst
 
Naar de startpagina van Ontslag.net

Reden van ontslag

Ontslag procedure

Financiele gevolgen

Statutair directeur

Ontslag begrippenlijst
   
   
 
Zoekt u direct advies? Neem dan telefonisch contact met ons op op: 0297-310101.
Op werkdagen bereikbaar
van 08.30 tot 17.30 uur

of stuur een e-mail (gratis)
   
  Begrippenlijst
 

Begrippenlijst

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Werk boven uitkering

UWV stelt werk boven uitkering. Dat betekent dat UWV er samen met UWV WERKbedrijf alles aan doet om de werkzoekende aan het werk te helpen. Alleen als de werkzoekende echt niet kan werken krijgt de werkzoekende een uitkering. De werkzoekende dient zich wel aan de regels te houden bijvoorbeeld door zich beschikbaar te houden voor werk, actief naar werk te zoeken en te solliciteren en voorgenomen vakanties tijdig te melden.

Werkgever

De partij bij de arbeidsovereenkomst die in ruil voor arbeid loon betaald. Soms is er sprake van een formele werkgever, die aan deze definitie voldoet en van een materiële werkgever, die in de dagelijkse praktijk de gezagrelatie uitoefent (bij uitzendwerk of detachering).

Werkloosheidswet (WW)

De wet op grond waarvan iemand die ten minste een bepaalde tijd in loondienst heeft gewerkt een uitkering ontvangt.
De hoogte en de duur van de uitkering is afhankelijk van hoe lang iemand voordat hij werkloos wordt heeft gewerkt en de hoogte van het salaris.
Voor de basis WW-uitkering (3 maanden) komt een werkzoekende in aanmerking indien hij in de periode voordat hij werkloos werd, 26 van de 36 weken heeft gewerkt, dit is de zogenaamde wekeneis. Het maakt daarbij niet uit hoeveel uur er per week gewerkt werd in die 26 weken.
Indien de werkzoekende voldoet aan de wekeneis, èn hij heeft in de laatste 5 kalenderjaren voordat hij werkloos werd tenminste 4 kalenderjaren gewerkt, èn hij heeft in elk van die 4 kalenderjaren minimaal 52 dagen loon ontvangen, dan voldoet hij ook aan de zogenaamde jareneis en komt hij in aanmerking voor de verlengde uitkering.
Indien de werkzoekende ook aan de jareneis voldoet, duurt de totale WW-uitkering in maanden even lang als het arbeidsverleden in jaren. De uitkering duurt echter maximaal 38 maanden.

Het arbeidsverleden wordt door het UWV op basis van twee periodes berekend: het feitelijke en het fictieve arbeidsverleden.
Het feitelijke arbeidsverleden bestaat uit de jaren vanaf 1998 waarin de werkzoekende tenminste 52 dagen per jaar in loondienst is geweest. Het jaar waarin de werkzoekende werkloos wordt, telt niet mee.
Het fictieve arbeidsverleden bestaat uit de jaren vanaf het jaar dat de werkzoekende 18 jaar oud werd tot en met 1997. Het maakt daarbij niet uit of de werkzoekende in die periode wel of niet heeft gewerkt.
De optelsom van het feitelijke en fictieve arbeidsverleden is het totale arbeidsverleden. Voor ieder jaar van uw totale arbeidsverleden krijgt de werkzoekende 1 maand WW-uitkering met een maximum van 38 maanden.

Werknemer

Hij die in ruil voor loon op basis van een arbeidsovereenkomst arbeid verricht.

Wet op de Ondernemingsraden (WOR)

De ondernemingsraad heeft bevoegdheden op het terrein van het bedrijfseconomische- en organisatorische beleid en op het personeelsbeleid. Ieder bedrijf van ten minste 50 werknemers moet een ondernemingsraad instellen. De wet geeft aan hoe de ondernemingsraad wordt gekozen en is samengesteld. Verder wordt vermeld hoe overleg plaatsvindt tussen ondernemer (de bestuurder) en de ondernemingsraad. Ook worden de taken en bevoegdheden van de ondernemingsraad beschreven waarvan de belangrijkste zijn het adviesrecht en het instemmingsrecht. Tot slot zijn ook de rechten en de rechtsbescherming van leden van de ondernemingsraad geregeld.

Wet werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA)

Wanneer een werknemer ziek wordt heeft hij op grond van zijn arbeidsovereenkomst gedurende de eerste 2 jaar recht op tenminste een deel van zijn loon. De werkgever en werknemer zijn samen met de Arbo-dienst verantwoordelijk voor de re-integratie van de werknemer. Na twee jaar onafgebroken arbeidsongeschiktheid kan de werkgever de werknemer ontslaan en kan de werknemer in aanmerking komen voor een WIA uitkering. De zieke werknemer krijgt hierover na 1 ½ jaar ziekte bericht en dient de uitkering uiterlijk in de 91e week dat hij ziek is aan te vragen.

De WIA is de opvolger van de WO (Wet op de Arbeidsongeschiktheid) en bestaat uit:

 • De regeling Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten (IVA). Deze regeling is bestemd voor volledig en duurzaam arbeidsongeschikten.
 • De regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA). Deze regeling geldt voor de groep gedeeltelijk arbeidsgeschikten (35-80%) en de groep volledig maar niet duurzaam arbeidsongeschikten.

Wet Verbetering Poortwachter (WVP)

Zie Poortwachter

Wet Werk en Bijstand (WWB)

Iedereen die in Nederland woont, niet genoeg inkomen of vermogen heeft om in het levensonderhoud te voorzien en ook niet in aanmerking komt voor een andere uitkering kan een bijstandsuitkering aanvragen, onder de navolgende voorwaarden:

 • men moet rechtmatig in Nederland wonen;
 • men moet 18 jaar of ouder zijn;
 • men heeft niet genoeg inkomen hebt om in het levensonderhoud te voorzien;
 • er is geen beroep mogelijk op een andere uitkering;
 • het eigen vermogen komt niet boven een bepaald bedrag.

Voor jongeren tot 27 jaar geldt sinds 1 oktober 2009 de Wet investeren in jongeren (WIJ). Deze wet verplicht gemeenten om jongeren van 18 tot 27 jaar die zich melden voor een uitkering een aanbod te doen. Dit kan een baan zijn, een vorm van scholing of een combinatie van beide, afgestemd op de situatie van de jongeren.

Voor degenen die 65 jaar of ouder zijn, dient een bijstandsuitkering aangevraagd te worden via de SVB.

Eigen vermogen en bijstand
Onder eigen vermogen valt niet alleen spaargeld, maar bijvoorbeeld ook een auto. Voor gezinnen is de grens Euro 10.960, voor Euro alleenstaanden Euro 5.480. Een eigen vermogen dat deze bedragen te boven gaat, moet eerst opgemaakt worden.
De waarde van een eigen huis valt ook onder het eigen vermogen. Van deze waarde wordt een bedrag van maximaal  Euro 46.200 buiten beschouwing gelaten. Als de waarde van de eigen woning, minus de al afgeloste hypotheek meer is dan Euro 46.200, dan kan de gemeente een bijstandsuitkering toekennen op basis van een lening met de eigen woning als onderpand. De gemeente sluit in dit geval een zogeheten krediethypotheek af. De genoemde bedragen gelden vanaf 1 januari 2010 en worden elk jaar bijgesteld.

Een bijstandsuitkering kan worden aangevraagd bij UWV WERKbedrijf in de woonplaats of regio. UWV WERKbedrijf stuurt de aanvraag door naar de gemeente die vervolgens binnen acht weken een beslissing neemt en deze schriftelijk mededeelt.

De hoogte van de bijstandsuitkering is afhankelijk van de bijstandsnormen die twee keer per jaar worden vastgesteld en van de eventuele overige inkomsten. Deze inkomsten worden met een bijstandsuitkering aangevuld tot het geldende normbedrag van de aanvrager.

Normbedragen bijstand
De hoogte van bijstandsuitkering is gekoppeld aan bijstandsnormen. Jongeren van 18 tot 27 jaar vallen sinds 1 oktober 2009 onder de Wet investeren in jongeren (WIJ). Zij krijgen van de gemeente een aanbod voor een baan, een vorm van opleiding of een combinatie van beide. Zo nodig voorziet de gemeente hen van een inkomen dat aansluit bij de geldende bijstandsnormen.

De bijstandsnormen zijn verschillend voor verschillende groepen:

GroepenHoogte bijstandsuitkering
Gehuwd of samenwonend, tussen 27 en 65 jaar oud100% van het minimumloon samen
Alleenstaande ouder tussen 27 en 65 jaar70% van het minimumloon
Alleenstaande tussen 27 en 65 jaar50% van het minimumloon
65 jaar of ouderGelijk aan de netto AOW

Om voor een bijstandsuitkering in aanmerking te komen dient de aanvrager zich aan de volgende verplichtingen te houden:

 • men moet werkzoekende ingeschreven staan bij het UWV WERKbedrijf;
 • men moet zelf zijn/haar best doen om zelf in het levensonderhoud te voorzien en dit geldt ook voor de partner;
 • men moet solliciteren naar alle soorten normaal werk inclusief naar banen die niet direct aansluiten bij opleiding en ervaring;
 • men moet meewerken aan de ondersteuning die de gemeente geeft, zoals een sollicitatiecursus;
 • men moet meewerken aan huisbezoeken en psychologische en/of medische onderzoeken als dit nodig is;
 • men moet de gemeente steeds voorzien van juiste informatie, bijvoorbeeld als men gaat samenwonen.  

« Terug naar startpagina Ontslag.net
» Direct advies vragen

 
     
Surplus, ontslaghulp voor managers en directeuren
over Ontslag.net    
tell a friend | disclaimer | privacy | © , Surplus / Ontslag.net